--English Newsletter
--Enter your email ID:
Enter the number:
Malayalam Newsletter
Enter your email ID:
Enter the number:

Search Bible by Passage

(Ex. John 3:16-20)

Jesus : I am the way, the truth and the life.
Malayalam Font download

Text Size:   A | A | A | A

Bookmark and Share

Join us in Facebook:

weltranscolor.gif (8281 bytes)


English Edition

If you can not see in Malayalam click here to download font. Click here to Read font installation instruction. If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

cj;tc\;st ilG^leYfjd;

ilhUA 3h[A;15            Sau\ 17"2001


Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
LxxlukA -Shl<jakA Qgk sspiA fs'ulSnl_ 11lA .lzA
-MikA @g{wrdalu Sipekc\fd d%kejmj^$&
vjh Yefjdgn$&

ilG^lij.lz^jH
------------------------------

Sy/jSul egjelmj

ilG^l eYfjduksm ahulxegj.l,  
cj;tc\;st dkmkA>lAz$xksmukA ukiwr$xksmukA15lA cSxrA
YEJ s/lsaujR srujA SElG ukiG vGv+\
<jj Sipekc\fdA TGsrMjH 
-------------------------

eYflPje ShDrA  

rJ .us~Sm%l BlR rjS'lmkdosm K%k Y.ajkSrlS[%l" BlR rjs sspiA @dk'k BlR rjs' Cd\fJdgj[kA BlR rjs' c<luj[kA ts rJfjuk ihsssdl%k BlR rjs' fl$kA; suClik 41:10

      .us~Sm%l t' ilG^ Sipekc\fd^jH 365 YeliC{A tqkfs~}jgj[k'k t'\ @Sgl eyk Sd}j}k%\;  t'lH QlSgl pjicikA sspiA rSlm\ .us~Sm%l t'\ @iG^jk eyuk'k; rksm LrkpjrwJijf^jH sspi^js cS#l,ikA calPlrikA rlA Lrk.ijS[%fjrk fS';  LSf" rlA cS#l,ikA calPlrikA rjy Qgk wJijfA rujS[nsa'k sspiA @Yz<j[k'k;  sspilrkYz<$& rjy Qgk wJijfA rlA rujS[nsa'k LiR @Yz<j[k'k;  LSf" rksm .u$&" pk:D$&" Siprd& tlA LdMj rak[k cNoG` calPlrA rHdk'fjrkSi%j LiR TO Shld^jSh[k i'k;

      sspiA rksm <Upu$xjH rj'kA -fkijP^jhk .uA LdMk'k t'k rak[k Srl[lA;

1;agn.uA:

      sspiA rksm <Upu$xjH rj'kA agn.uA LdMk'k;   Qgk clPlgn fhSipr i'lH afj LSl" BlR agjkSeldksa'lnk Sfl'k'f\ TYeliC{A BlR gd\,s~mkduj t'k eyk dguk' Qgk i{d\fjsu trj[yulA;  LSf" Qgk clPlgn fhSipr rj$sx ij,a^jhl[k'k;  S/ld\mG rHdk' Yefjdohalu Qgk Yec\flir rj$xksm calPlrs^ rCj~j[k'k;  Lfk rj$sx .u.Jfgl[k'k; rj$xksm KjH rj'kA Sd&[k' Qgk .ug C>\pA rj$xksm arjsr ilsf >lPjs'k iglA;  T'k uk;tc\;t; ujH TYfuPjdA rjglCu\[k dlgnsa#ln\_  QSgsulgk dlgnA alYfA .uA TO rjglCujH rj'kA eky^kigkilR agk'kd& dqj[k'k t'lH YeC\rA egj<gj[s~mk'fjrk edgA Lfk Lisg domkfH ij,a^jhl[k'k; LSf" .uA rj$xksm calPlrs^ukA cS#l,s^ukA rCj~j[k'k;

      t'lH SuCk TO Shld^jSh[k dm'ki'k rksm cdh .u$xkA ele$xkA @ dlHigj[kgjCjH vka'k LiujH rj'kA rak[k ijmkfH rHdk'fjrluj fs ijhSuyju gd\fA vj#j;  f'jH ijCIcj[k'iG[kSi%j rjf{.irA Qgk[kilrluj LiR iJ%kA cIG^jSh[k Selujgj[k'k;  LSf" SuCk rak[J ilz\p^A rHdjujgj[k'k: rj$xksm <UpuA dh$jS~ldgkfk sspi^jH ijCIcj~jR" t'jhkA ijCIcj~jR; ts ejflijs .ir^jH LSrdA ilch$& K%k TsjH BlR rj$Sxlmk eyukalujgk'k;  BlR rj$&[k hA Qgk[kilR Seldk'k;  BlR Seluj rj$&[k hA Qgk[julH" BlR Tgj[k' Tm^k rj$xkA TgjS[%fjrk ejs'ukA i'k rj$sx ts Lmk[H SvG^ksdlkA; Sul<'lR 14:13

      TO ShldwJijfA ClCIfa;  Lf\ TO Shld^jHsik fs' Siz^jH Liclrjk SeldkA;  t'lH agnA rj$xksm wJijf^js Liclra;  agn^jrkA L~kyA Qgk wJijfak%\ rksm ClgJgjd agn^jrk akRe\ rksm ele$& d\,aj[s~}j tjH cIG^jH SeldkilR ulsflgk clp\P{fukaj t'k Sipekc\fdA i{d\fal [k'k;  dlgnA QlSgl elej[kSi%jukA rgdA ilu\fky'jgj[k'k; t'lH trj[kA rjr[kA Si%j dlHigj[kgjCjH SuCk svlgj @ ijhSuyju gd\f^lH rksm ele$& d\,aj[s~mk'k; Lfksdl%l n\ SuCk TYedlgA eyf\: @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: ts ivrA Sd}k ts' Luisr ijCIcj[k'irk rjf{wJiR K%k LiR r{luijPjujH @dlsf agn^jHrj'k wJiSh[k dm'jgj[k'k; Sul<'lR 5:24

      SuCk rjf{wJiR ilz\p^A svu\fjgj[k'k;  rlA Lisr rksm wJijf$xjSh[k d\,nj[kSNl& LiR rksm wJijf$xjHrj'kA agn.uA LdMj rak[k cNoG`calPlrikA Qmkijhluj cIG^jH Qgk lrikA rHdk'k;  rj$xksm <UpuA .u^jrlH rjyjgj[k'k tjH" SuCkijsr rj$xksm <Upu^jSh[k d\,nj[kd; agn^jrkSC,A rj$& tijsm SeldkA t' fJG rj$&[j tjhkA TS~l& fs' SuCkijsr rj$xksm wJijf^jSh[k d\,nj[kd;  LiR rj$xksm KjH igkSNl& rj$xksm .usalA LdMj cdh>kp\PjSuukA dijuk' sspiJdcalPlrA rj$&[k rHdkA;

2;LCkp\Plf\al[sx[kyjkA d\,kYpYeSulz$sx[kyjkA K .uA:

      c\doxjH KuG' d*ljH e|jksdl%jgk'S~l& ts Sc<jfalgjH Qgki& LuH[lgR d\,kYpYeSulzA svu\ffjs Ehaluj LCkp\Plf\al[& fs iJ}jrkjH YeSiCj\ f$xksm djm[dsx ejmjkdkhk[j Ky$k'isg flsq fjujmk'ksi'kA ff\Ehaluj LisgligkA ixsiuPjdA ij,ajjgj[kdulsn'kA eyk;  vjh cau$xjH Li& dgksdl%\" trj[k iJ}jSh[k am$jS~ldkilR Semjuldk'k TO LCkp\Plf\ali\ ts dkmkA>s^ akqkirkA LsjH dkmkA>^jH @sgsujhkA sdl'kdxuksa'k BlR .us~mk'k t'k eyukalujgk'k;

      LSf" d\,kYpYeSulz^jrlhkA LCkp\Plf\alijrlhkA rksm wJijf$xjH .uak%ldk'k;  t'lH tl rla^jrkA Sahlu Qgk rlaak%\;  TO Shld^jH -MikA Cd\fjrjy rlaA SuCk t' rlaA SuCkijs Segk Sd}lH afj" ejClvkA LCkp\Plf\al[xkA ijsy[kilR fkm$kA;  SuCkijs rlaA rj$xksm wJijf$xjHrj'kA sseClvjdCd\fjdsx fdGs^yj\ rj$&[k cNoG`calPlrikA cAgd\,ukA rHdkilR f[i`A Cd\fjSuyjufldk'k;

      LCkp\Plf\alijrlH >lPj[s~}iG SuCkijsr d%S~l& Lis elp^jH iJnk Lisr rac\dgjk t'k Sipekc\fd^jH rlA iluj[k'k;  LCkp\Plf\al[& .u'kijy\ f$& ilcaky~jjgk' CgJg$sxukA .ir$sxukA ijS}lmjS~lufluj rlA dlnk'k;  2000 iG,$&[kakRe\ frj[k%lujgk' LSf Cd\fj T'kA SuCkijrk%\; tl aY#ilp$sxukA d\,kYpYeSulz$sxukA sseClvjd Cd\fjdsxukA KohrlCA svkilrk Cd\fj SuCkijrk%\;  rj$xksm .irA LsjH rj$& cIuA ejClvjrlH >lPj[s~}jgj[k'ksijH rj$xksm .ir^jSh[kA rj$xksm wJijf^jSh[kA dm'kigkilR SuCkijsr d\,nj[kd;  LiR KjH igkSNl&" rj$sxukA rj$xksm .irs^ukA rCjkSeldlsf cAgd\,j[kdukA rj$&[k egjeoG` calPlrA rHdkdukA svkA;

      SuCkdG^lSi" TO ShDrA iluj[k'igjH @sgjhkA LCkp\Plf\alijrlhkA sseClvjd Cd\fjdxlhkA >lPj[s~}jgj[k'k sijH LiG[kSi%j BlR YelGj[k'k;  Ligksm wJijf$xjH rj'kA tl Lr\Pdlg Cd\fjdsxukA dG^lilu SuCkYdjc\fkijs Cd\fjSuyju rla^jH BlR fdG[k'k;  SuCkijs rla^jH Lisg Ch{A svu\fksdl%jgj[k' LCkp\Plf\al[sxukA BlR Cej[k'k; SuCkSi" rJ B$&[k egjeoG` ijmkfhkA calPlrikA rHdk'fj rluj i'k;  rjs calPlrikA ijmkfhkA TS~l& fs' QlSgl i{d\fjuksm SahkA .ir^jShkA igkalylds} t'k BlR LSed\,j[k'k;  dG^lSi" Ligksm wJijf$sxukA .ir$sxukA cAgd\,jS[nSa B$xksm YelGr Sd}fjrluj SclYfA;  rjs wr$sx ijmkijfrlukA SclYfA;tl alrikA a<fIikA rjr[k rHdk'k;  SuCkijR rla^jH YelGj[k'k; @SaR;


LlukA tShl<jukA Qgk sspiA fs'ulSnl_ 11lA .lzA
s,Gxj stc[\  

      rjs sspialu uS<liuksm il[k rJ YCp\PSulsm Sd}k Li'k Yeclpakfk svu\dukA Lis dH~rdsx Lrkcgjk Lis cdhijPjdxkA Yealnj[ukA svu\flH BlR ajYcuJa{G[k igk^ju i{lPjdxjH Q'kA rjr[k igk^kduj BlR rjs' scOD{al[k' uS<li @dk'k t'k Lgkxjsu\fk; eky~lmk 15:26

      @dulH Sipekc\fd^jsh sspiA scOD{al[k' sspiA @dk'k t'k rlA arjhl[k'k;  LiR rksm Sglz$& scOD{al[k'k rksm fdG' <Upu$sxukA dkmkA>$sxukA scODal[k'k;  alYfa" LiR rksm eleA rjy @f\al[sxukA scODal[k'k;  LSf" Sipekc\fd^jsh sspiA rs scOD{al[k ilrkA egjeoG`gl[kilrkA @Yz<j[k'k;  t'lH Ll scOD{A rHdk'kSil t'yjukilR BlR DkylR akqkirkA fjgk;  t'lH Sglz$sxSul" fdG'jgj[k' <Upu$sxSul .ir$sxSul" eleA rjy @f\al[sxSul Ll scOD{al[k'k t'k eyuk' Qgk ivrA SelhkA ds%^kilR trj[k dqjj;

      Sipekc\fd^jsh sspiA rak[k tYedlgak scOD{A rHdk'k t'k Sipekc\fd^js Lmjlr^jH rak[k Srl[lA; DkylrjH Li tqkfs~ml^fjrlH LlukA tShl<jukA Q' t'k i{d\fal[s~mk'k;

1;sspiA rksm ele$sxukA LfjYda$sxukA d\,ajk rksm @f\al[sx scODal[k'k:

      Sipekc\fd^jH <UpuA tlMjsr[lxkA demikA ij,aikakfk Lfk @glyjuk'iR @G_ t'k tqkfjujgj[k'k (ujsga{lik 17:9 )

      LSf" rksm <Upu$xjH scOD{A Yelej[l^ QgckDak%\ Lfluf\ eleA cJG^r[lgR TYedlgA eyjgj[k'k: Tfl" BlR LdUf{^jH Kgkiluj ele^jH ts L ts' zG.A Pgjk cJG^r$& 51:5;  TO Shld^jsh Qgk ssip{rlhkA scOD{al[kilR dqjul^ TO LckD^jHrj'kA scOD{A YelejS[%jufliC{aln\;  rksm wJijf$xjH rlA svu\fj}k tl ele$&[kA d\,a YelejS[%juf\ @iC{aln\;  equrjua.lz^jH sspiA SalsCu\[k r{luYealnA rHdj TYedlgA Lgkxjsu\fjgj[k'fluj rlA iluj[k'k: alAc^js wJiR gd\f^jH LSl Tgj[k'fk ulzeJ|^jSH rj$&[kSi%j Yeluj^A dqj~lR BlR Lfk rj$&[k f'jgj[k'k gd\faSl wJiRaohaluj Yeluj^A @dk'fk; Shi{ekc\fdA 17:11

      r{luYealnYedlgA -dSpCA cdhikA gd\f^lH Ckp\PJdgj[s~mk'k gd\fA svlgjj}lsf ijSalvraj; tY>luG 9:22

      suClYeilvdR aCJ<lsu[kyj\ TYedlgA Yeivjk: t'lH Lisr fdG^kdxilR uS<lsi[k T,\mA Sfl'j LiR Li'k d,\mA igk^j Lis YelnR Qgk LdUf{ulzaluj^JG'j}k LiR c#fjsu dlnkdukA pJGZlukk Yelej[ukA uS<liuksm T,\mA Lis dlH clPj[kdukA svkA; suClik 53:10

      rksm ele$&[k egj<lgA h.jS[%fjrkA rksm @f\ali\ scOD{A YelejS[%fjrkA SuCk TO Shld^jSh[k i'k fs'^lR ulzaluj LG~jk t'k ekfjurjua.lz^jH rlA iluj[k'k;  SuCk eyk: Tfk LSrdG[kSi%j eleSalvr^jrluj svlgjuk' ekfjurjua^j'k ts gd\fA; a^luj 26:28

      SuCk svlgj gd\f^jrlH rak[j'\ eleSalvrak%\ rksm @f\alijrk gd\,uk%\;  LSf" LiR rksm ele$& d\,aj\ rksm @f\alijsr scODal[k' cGCd\frlu sspialdk'k;

      t'lH DkylrjH eled\,asu[kyj\ Q'kA eyuk'j h.j[kilrjgj[k' Cjd\,su~Mj (r{luijPjpjicA ) alYfA eyjgj[k'k;  rksm ele$& d\,aj[s~}fjrkSC,A rlA sspi^js r{lulcr^jrk akNlsd SelujrjHS[%ju @iC{akS%l_

2;sspiA rksm Sglz$sx scOD{al[k'k:

      sspiA rksm @f\alijsr alYfa" rksm CgJg^jH igk' Sglz$sxukA scOD{al[k'k;  rlA r @Sglz{akiglujgjS[nA t'k sspiA @Yz<j[k'k;  Lfksdl%ln\ ujYclSuHa[Sxlm\ sspiA TYedlgA eyf\: rjs sspialu uS<liuksm il[k rJ YCp\PSulsm Sd}k Li'k Yeclpakfk svu\dukA Lis dH~rdsx Lrkcgjk Lis cdhijPjdxkA Yealnj[ukA svu\flH BlR ajYcuJa{G[k igk^ju i{lPjdxjH Q'kA rjr[k igk^kduj BlR rjs' scODal[k' uS<li @dk'k;eky~lmk 15:26

      DkylrjhkA SuCk Sglzjdsx scOD{al[kdukA agjisg KujGs^qkS'hj[kdukA LSrdA Lf\.kf$& svkdukA svu\fk t'k Yec\flij[k' vjhild{$& BlR d%k;  t'lH ak<p\ r>j Lf\.kf$Sxl Lmulx$Sxl svu\ffluj Yec\flij[k' Qgk ild{A Selhkaj;  ilc\fi^jH ak<p\ Qgk Yeilvdrlujgk'ksijH LirjH TO cijSC,fd& K%lujgjS[%juf\ @iC{alujgk'k; t'lH ak<pk r>j akDl#gA sspiA @Gs[jhkA scOD{A rHdjuflSul Lmulx$& YeiG^jflSul rlA dlnk'j;

      vjh ak<pJuG SuCkijs vjh Yec\flirdsxukA Sipekc\fd^jsh vjh ivr$sxukA dkyj\ Li siykA sd}k[Fd& alYfalsn'k L.jYelus~mk'k;

      flsq rHdjujgj[k' Yec\flir BlR Qgk ak<pJus si>\ sscMjH ds%^jufln\;

      asMlgk KOfjiJG~jSlgk Yec\flir aGs[lc\ 16:1718H  dlnk'k: ijCIcj[k'iglH TO Lmulx$& rm[kA ts rla^jH LiG .of$sx eky^l[kA ekfk.l,dxjH cAclgj[kA cG~$sx ejmjsmk[kA agndgalu ulsfl'k dkmjlhkA LiG[k <lrj igjduj Sglzjdxksm SaH ssd silH LiG[k scOD{A igkA;

      ij,A rjy aoGDR elNjsrSul Lnhj elNjsrSul fs' dmj[kilR Lrkipjj}\ Lfjs ij,^jH rj'kA fs'^lR gd\,j[kilR -sfjhkA Qgk Ydjc\f{lrj[k clPj[kSal t'k BlR sikijxj[k'k;  clPj[k'j tjH Ydjc\f{lrjd& @gkA fs' uFlG Ydjc\f{lrjd& L t'kS%l_ rj$&[k Qgk Srl}^jrlH ahdsx KuG^kilR clPj[l^fk sdlS%l" <lrjdgalu ij,s^ LfjwJij[kilR clPj[l^fksdlS%l @gkA Qgju\[hkA ijCIlcjul dkilR clPj[kduj t'lSnl SuCk eyf\_

      Sipekc\fd^jH KsflA sd}jsa dFdxlSnl_ L$srsujH YfjfIs^[kyjk ild{$& Ld\,gJdalukA Cgjulsn'k t$sr ijCIcj[kilR clPj[kA_

      Sipekc\fd^jsh ivr$sx[kyj\ TYedlgA sfMlu L.jYelu$& aMkiG[k%ldkilR dlgnsa#ln\_ Llu\[k rksm Sglz$sx scOD{al[kilSrl" elNkdmjlH @ ij,^js Cd\fjsu rCj~j[k'fjSrl" ahdsx rJ[kilSrl" rksm wJijf$xjH Lf\.kf$xkA Lmulx$xkA YeiG^j[k'fjSrl K Cd\fj Tl^ fksdl%k fS' ij,A rjy aoGDR elNjsrSul Lnhj elNjsrSul fs' dmj[kilR Lrkipjj}\ Lfjs ij,^jH rj'kA fs'^lR gd\,j[kilR -sfjhkA Qgk Ydjc\f{lrj[k clPj[kSal t' sikijxju\[\ BlrjYedlgA aykemj eyukilR @Yz<j[k'k: sspis^ egJd\,jk SrlS[nA t' aGs[lc\ 16:17 "18H eyjgj[k' sspiivr$&[GA;  Qgk ijCIlcjuksm wJijf^jH LYedlgA Qgk cA.iA Srgj}lH SuCk (sspiA) ijs LxiM Cd\fjulH @ ijCIlcj fJGulukA gd\,s~mkA t'SYf;  T#{uksm gd\fsalhj[k' elp$xk Ls~lc\fhR t'yjus~}jgk' clPk ckGcjAz\ SuCkijsr fs cI#gd\,jflikA dG^likaluj cIJdgjS~l& LS<^jrk ij,A rHds~}k;  t'lH sspiA LS<s^ Lf\.kfggaluj scOD{al[j;  Lfk alYfa" elNkij,s^ LfjwJij LSrdgk%\;

      LSf" rksm Sglz$sx scOD{al[kilR dqjik Qgk sspiA rak[k%\;  T'k rj$& -sfjhkA Sglz^lH >lPj[s~}jgj[k'k sijH" rj$sx scOD{al[kilR SuCkijrk dqjukA;

3;sspiA rksm fdG' <Upu$sxukA dkmkA>$sxukA scOD{al[k'k:

      fdG' <Upu$sx sspiA scOD{al[k'k t'fjrk eh Kpl<gn$xkA Sipekc\fd^jH K%\;  <lzlG fs .G^lilu  LY><lajrlH KSed\,j[s~}k;  fs ads agnA dlnkilrk Cd\fjujlsf ixsg SiprSulmkA d`k rJSglmkA dosm rjhijxjS~l& sspiA Li&[k Qgk rJgkyi dlnjksdlmk^k;

      <'l frj[k dkk$xjl^ dlgn^lH ixsguPjdA <UpuA fdG'kSelu Qgk c\YfJulujgk'k;  t'lH Spilhu^jH Seluj sspic'jPjujH fs <UpuA edG'S~l& sspiA Li&[k cdh>kp\PjSuukA dijuk' calPlrA rHdj;  Sipekc\fd^jH rlA TYedlgA iluj[k'k: Lmjurk fU[`jH dUe h.j[kalylds} t'k eyk c\YfJ fs iqj[k Seluj .d\,nA dqjk Lixksm akDA ejs' ilmjufkaj; 1CaoSiH 1:18

      go^\ fs .G^lijs agn^lH wJijf^jsh tl @CdxkA r,\ms~} Qgk c\YfJulujgk'k;  rslgk .lijwJijfA YefJd\,j[kd Li&[\ Lclp\P{alujgk'k;  t'lH sspiA Li&[\ iJ%kA rslgk .G^lijsr rHdj;  LYedlgA Li& SuCkYdjc\fkijr\ wA rHdju iAClihjujH Lis eoGjdgjH Qglxluj^JG'k t'k vgjYfA sixjs~mk^k'k;

      t'lH Ll Q'jhPjdA .lg{alsg siksdl&ilR LrkilpA rHdjujgj[k'k;  cS#l,dgalu Qgk ijil<wJijf^jSrl dkmkA>^jSrl Lfk Sulw{aluf edgA Lfk dkmkA>^jH .j'fukA CYfkfukA Kxil[kdSuukk;  Lf\ @p{.lg{u\[\ SYpl<A svu\fj}\ Lixksm LidlC$xkA LPjdlg$xkA asMlgk c\YfJ[k rHdk' Lrk.ialn\;  TS~l& fS' rlA r{luA h.j[l^ Qgk Shld^jhlnk wJijkigk'f\;  sspiikA rs ssdij}lH rlA ejs' @gksm Lmk[H SeldkA_ @dulH fJGulukA TYedlgsalgk SYpl<A svkilR sspiA rak[k LPjdlgA rHdksa'k BlR ijCIcj[k'j;

      @dulH Ll Qgk sspiA t'\ LAzJdgj[kilR trj[k dqjukduj;  alYfa" uS<litShl<j t' rs dgkfk'" rksm d`krJG fksm[k' Sipekc\fd^jsh sspiS^lm\ Llu\[\ ulsflgk cA>r\Pikaj t'k iJ%kA Tijsm sfxjuj[s~mk'k;


vjh Yefjdgn$&

       rj$xksm ShDr$& ixsg r'luj}k%\;  ts#qkfnA t'k sspiA rj$&[k eykfgkSal ts'rj[yjkdoml;  t'lH ts Sc<jfl" sspiA rak[k rHdjujgj[k' Lf\.kfilG^lijrjau KelPjulu TGsrM\ akSDr rj$xksm ilG^d& Shld^js tl ak[jhkA akhujhkA svs'^k'k%\ t' ij,uA fJGuln\;  rj$xksm eYfjd aohA vjhG tYfuPjdA sspi^jrkSi%j f$sx^s' caG~jjgj[k'k t'yjk BlR @g{s~}kSeluj;  LYfuPjdA caG~n aSrl.liA trju\[jSl tS'lG^k ij,aj[k'k;  domkfH caG~n aSrl.liak Qgk Ydjc\f{lrjuluj wJij[kilR BlR YCaj[kA; rj$xksm email~rk rj

      BlR dIJRc\hlR/\ Qlc\SYmhjulujH flacj[k' 15 iuk Qgk >lhdrln\;  trj[yjulik' tliSglmkA rj$xksm emails iJd\,j[kilR BlR L.{Gj[lyk%\;  rj$xksm emailH rj'kA vjh dkyj~kd& ts cI#A emailhjSh[k edG^jsumk^\ trj[yjulik'iGs[lA Lf\ Luksdlmk[lyk%\;  Qgju\[H BlR rj$xksm emailsr ts mail boxH rj'kA rJ[j[xukilR fJgkalrjflujgk'k;  -flulhkA LfjrkakN\ LiujH rj'kA i zknikA h.j[kSal t'k Srl[j[xulA t'k ijvlgjk; ilujkfkm$j ufkA trj[k ilujksdlS%ujgj[nsa'k Sfl'j Lfk ilujkdqjS~l& (-dSpCA Qgk anj[oyjrk SC,A) trj[\ ssYdc\fi eYfjdd& LPjdaluj iluj[nsa'k Sfl'j;    LfjrkSi%j BlR mail boxH fjgk LS~l& rj$xksm asMlgk email ds%^kilR clPjk

rj$& wr$xksm wJijf$sx alMkdulH ixsguPjdA rj

Ydjc\fkijH rj$xksm"
alf{k ilRvl~\
       


-MikA @g{wrdalu Sipekc\fd d%kejmj^$&

<lu\ ts Seg\ Swlnj;  BlR cIJ/R cISpCjuln\;  Tf\ Srl<uksm se}dA" sclSplA" szlSaly" SalsC t'j$sr Sipekc\fd^jhk cA.ih$sx[kyjkA wr$sx[kyjkak Qgk d%kejmj^aln\;

1)http://wyattmuseum.com/images/wpe 109.jpg
2) http://wyattmuseum.com/images/wpe23.gif
3)
http://wyattmuseum.com/images/wpe16.jpg
    http://wyattmuseum.com


Sy/jSul egjelmj

Sau\ 6" 2001 akfH  B$xksm egjelmjd& Sy/jSulujH Yed\S,enA svs~mk'fln\;  TO egjelmjd& Si&/\ <lGsic\M\ Sy/j SulujH rj$&[k h.j[k'fln\;  egjelmjd& <jjujhkA TAz*J,j hkA Yed\S,enA svs~mkA;  eoG`ijig$& flsqs[lmk^jgj[k'k:

The  English programme ``Voice of wildernesswill be heard on WHRI Angel 2 at 2330 UTC time ( 6.30 PM central time ) on Sundays on Short wave 5.745 Mhz,31 meter band.

English programme covers North America,Western Russia,Europe,Africa and middle east.

The Hindi language program,``Bayaban Ki Pukar will air each Sunday at 0600 UTC time (11.30 AM IST  Indian standard time) on Shortwave 17.780 Mhz,16 meter band.Hindi program covers Eastern Europe,Asia and Australia.

B$xksm Sy/jSul egjelmjd&[k cAzJfA edG' cS<lpgR >l>k Ejhj~jSrlmk B$& rjukigln\;

domkfH ijig$&[k flsq[lnk' ijhlcA KeSulzj[kd:
http://voice of wilderness.com/radio.htm


ilG^l eYfjduksm ahulxegj.l, 

TO ilG^leYfjd ahulx^jH fkmG'k YecjJdgj[kilR iJ%kajfl B$& Qgk YCaAdomj rm^jujgj[k'k t' ij,uA rj$sx th*liSgukA B$& ixsg cS#l,eoGi+A Lyjuj[k'k;  ahulx^jH egj.l, svu+k'f\ ckzj Swlc @n\;  .lijujH fkmGv+uluj TO eYfjd ahulx^jH Yecj Jdgj[kilR dqjuksa'k ijCIcj[k'k;  ahulx^jH ilujv+k gcj[kd;  ahulx YecjJdgn$&[luj fsq[l nk' ijhlcA KeSulzj[kd;


C.S.I. dkmkA>lAz$xksmukA ukiwr$xksmukA 15l as^ cSxrA

im[R LSagj[ujhkxx th*l cj;tc\;st dkmkA>lAz$xksm ukA ukiwr$xksmukA 15las^ cSxrA igk' @zc\Mk alcA 9lA fjufj akfH 12lA fjufjisg 'Camp Allen Retreat and Conference Centre Houston TX-H siv+k rm[k'fln\;

domkfH ijig$&[k flsq[lnk' ijhlcA KeSulzj[kd;


YEJ s/lsaujR srujA SElG ukiG vG\

dG^lijH Yeju cj; tc\ st c.lAz$&[k:

/Sulcjc\" c.d&" cGi+dhlClhd&" c\[oxkd&" @CkeYfjd& aj,ryj YeiG^r$& fkm$ju th*l cj; tc\;st ler$&[kA

 jasminecorp.net cOwrUaluj 's/lsaujR srujA" rHdkilR akS'l}k i'jgj[k'k;  cj;tc\;st uksm dJqjH YeiG^j[k' clao<U Scir cAZmrd&[kA TO QlEG offer cOwrUaluj h.j[k'fln\;  rj$&[k rHds~mk's/lsaujR srujATYedlgalujgj[kA;

http://yourname.csichurch.net "Your name" t' h^\ rj$xksm ler^js Seg\ rHds~mkA; 

http://www.jasminecorp.net ijSrlp\dkalG stc[js cI#aldk'k;  LS <^lH rm^s~mk'fkaldk'k;  caJedlh^k LS<^js  web hosting company'  B$xksm cj;tc\; st;s/lsaujR srujA S<lc\Mk svu+kduk%luj;   alYfah*" B$xksm s/lsaujR srujA s dJqjH igk' -fk sub domain name - KA cOwrUaluj S<lc\Mk svu+lsa'k cfjv+jgj[kduln\;

http://csichurch.net 'jasminecorp.net"  iqjuluj B$& rj$&[k QlEG svu+k'k; 

* FTP account, to transfer files back and forth from your local -machine
* On-line web creation tool
* 10 MB space
* Free Guest Book  http://jasminecorp.net/guestbook
* No ASP allowed
* No Front page extention allowed

f$xksm c.u\[k Qgk YEJ s/lsaujR srujA h.j[kilR @Yz<j[k 'iG puiluj rj$xksm Segkd& gwjc\G svu+k'fjrk flsq[lnk' hj\ Lrkdgj[kd;  TO iG,A vjh cOdgU[kyikd& dlgnA vkgk[A vjh ler$&[k alYfSa s/lsaujR srujA rHdkilR B$&[k dqjukdukxxk;   Internet iqjuluj rj$xksm LSe]d& B$&[k h.jv+ Kmsr fs' Jasminecorp.net  rj$Sxlmk >A ekhG^j rj$xksm LSe ]d& cIJdgj[s~}kSil Th*Sul t' ijigA Lyjuj[lik'fln\;   TGsrMk iqjuluj >A ekhG^kilR clPj[l^e]A FAX- H B$Sxlmk >A ekhG^lik'fln\; FAX  No . 630-372-8893

TO YeDUlerA cj; tc\;st il^leYfjd akSDralYfSa YecjJdgj [s~mkukxxk;  TO YeDUlerikaluj B$& Qgk lerS^ukA Srgj}k caJej[k'fh*;   B$& TO ckilG^ Qgk YeSfUd dlhliPj                

isg fkmG'k Yecjjdgj[k'fln\; domkfH ijig$&[k: webmaster@csinewsletter.com or news@csinewsletter.com t' ijhlc^jH tS'lmk >A ekhG^kd;  

TO iG,S^[kxx B$xksm quota'  eoG^juluj[qjlH KmRfs' rj$xksm Seg\ gwjc\MG svu+s~mkdukA rj$xksm s/lsaujR srujA rj$&[k cOwrUaluj h.j[kdukA svu+kA;  cj;tc\; st ujH SvG'iG[k cOwrUaluj TYedlgakxx cOdgU$& ijekhalu SflfjH -Gs~mk^j^gkilR wlc\ajR dAeUo}G d|jraluj egjYCaj [k'fln\;   sspiA fs CkYCo,suukA YeiG^r$sxukA LrkYz<j[s}  puiluj TO CkYCo, Qgk eoG`ijwualuj^JgkilR YelGj[kd; 

TRMG srM\H >A ekhG^lR clPj[l^e]A fsq Svlpju\[ se}jgj[k' ijig$& FaX- H Lyjuj[kd;  H Lyjuj[kd;  H Lyjuj[kd;  H Lyjuj[kd;  H Lyjuj[kd;  Fax No. 630- 372- 8893

Church name, address , city, state, Zip/ pin- code , country, Diocese,  council , Vicar -in - charge, Vicar's Phone number , E-mail , phone fax, User name (the same user name will be reflected in your domain name.  For example, If you choose chicago , your domain name will be http://chicago.csichurch.net), password, contact name , contact Email web designer's name and web Designer's Email .    sspiArj$sx th*lisgukA LrkYz <j[s}

,j>k dkgUR
webmaster@csinewsletter.com


rj$xksm L.jYelu$xkA ijaGCr$xkA igSiH[k'k; puiluj rj$xksm c.ujH rj'kakxx ilG^dxkA ShDr$xkA B$xksm t/jMG (s,Gxj stc[jr\) fsq[lnk' ijhlc^jH Luv+kfgjd;  news@csinewsletter.com

 Home Previous  Next


 This page is designed & maintained by Jasmine Computers all graphics, Cross Character & scripts are Copyrighted 1999  by Jasmine Computers and may NOT be copied or altered in any way. All Rights Reserved.


Home | Rack1 | Rack2 | Rack3 | Rack4 | Rack5 | Rack6 | Rack7 | Rack8 | Rack9 | Rack10 | Rack11 | Rack12 | Rack13 | Rack14 | Rack15

View Guest Book Sign Guest Book

Malayalam Rack | Malayalam Rack 3 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 5 | Malayalam Rack 10 | Malayalam Rack 11 |
------------------------------------------------------------------------------------------
copyright 1999-2008 csinewsletter.com
Hosted and technology provided by Jasminecorp.net all rights reserved